Hội thảo - Hội nghị

THỎA ƯỚC CỘNG TÁC CONVENTION DE COLLABORATION

THỎA ƯỚC CỘNG TÁC

CONVENTION DE COLLABORATION

********

Hai Bên ký tên dưới đây :

Entre les soussignés :

IHội Tai Mũi Họng Thành phố Đà Nẵng : H.T.M.H.Đ.N

Trụ sở của Hội : 270 Trưng Nữ Vương  Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

                        Điện thoại  : (00511) 382 17 28; Fax : (00511) 382 17 28

                        Email : drhuynhbatan1952@gmail.com

Người Đại diện hợp pháp: Bác sĩ HUỲNH BÁ TÂN, với tư cách Chủ tịch hội H.T.M.D Đ.N.

I/  Association OtoRhinoLaryngologie de Đà Nẵng ville A.O.R.L Đà Nẵng

Siège social : 270 Trưng Nữ Vương  Đà Nẵng ville, Việt Nam.

                         Téléphone : (00511) 382 17 28, Fax : (00511) 382 17 28

                         Email : drhuynhbatan1952@gmail.com

Le Représentant légal : Docteur HUYNH BA TAN, en sa qualité de Président d’Association .O.R.L. de Đà Nẵng H.T.M.H.Đ.N.

thuộc phần này 

d'une part et

II/ Hội Pháp-Á-Phi Châu Hổ tương Y-tế Xã hội Nhân đạo. A.F.A.A.E.M.S.

    Hiệp hội theo đúng quy định của đạo luật 01 /07/ 1901,  sắc lệnh ngày 16/08/ 1901.

    Tuyên bố tại nơi Tòa tỉnh trưởng của Val de Marne, Pháp, số : N°  W41005024.

Trụ sở của hội : 13 Avenue de Verdun, 94000 CRETEIL     France

             Điên thoại : Dr Sediame(+33) 06 70 55 42 20; Dr Lem (+33) 06 12 53 35 64.

             Email : lem_emi@yahoo.com;  sediame@outlook.fr

Người đại diện hợp pháp :-Bác sĩ NGUYỄN Văn Lem, với tư cách Chủ tịch hội

                                          -Bác sĩ SEDIAME Said, với tư cách Phó Chủ tịch hội

                                          -Bác sĩ LECLAIRE Gérard, với tư cách Thủ quỷ hội 

II/Association Franco Afro-Asiatique d'Entraide Médico-Sociale.A.F.A.AE.M.S

Association règle par la loi du 1er Juillet 1901 du décret du 16 Août 1901.

Déclarant à la Préfecture du Val de Marne.

N°  W41005024

Siège social : 13 Avenue de Verdun. 94000 CRETEIL     France

Téléphone : Dr Sediame (+33) 01 48 99 30 12 ; Dr Lem (+33) 06 12 53 35 64

         Email : lem_emi@yahoo.com ; sediame@outlook.fr

Les Représentants légaux :-Docteur NGUYEN Van Lem, en sa qualité de Président

                                            -Docteur SEDIAME Said, en sa qualité de Vice Président 

                                            Docteur LECLAIRE Gérard en sa qualité De Trésorier 

thuộc phần kia  d'autre part

Điều nầy đã tường trình, đồng thỏa thuận và đi đến những quyết định sau đây:

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté les décisions qui suivent:

ĐIỀU KHOẢN 1  ARTICLE 1 :

Mục đích Thỏa ước Cộng tác

Objet de la Convention de Collaboration.

   Thỏa ước với mục đích diễn tả các điều kiện và những thể thức của Thỏa ước giữa Hai Bên, trong khuôn khổ cùng phối hợp chung, để thể hiện Phương án nhân đạo, Cứu giúp các trẻ em bị khuyết tật về khiếm thính tại thành phố Đà Nẵng và các khu vực thuộc Miền Trung Việt Nam.

   La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre les parties, dans le cadre de la mise en place de la réalisation du Projet humanitaire de l'Aide aux Enfants Déficients Auditifs à Đà Nẵng ville et les régions avoisinantes au Centre du Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN 2  ARTICLE 2 :

Các giao ước của A.F.A.A.E.M.S

Engagements d'A.F.A.A.E.M.S

2.1 Các giao ước có mục đích dùng để khuyến khích và giúp đỡ H.T.M.H. Đ.N. trong việc đồng thực hiện Phương án nhân đạo: A.F.A.A.E.M.S. cam kết, phối hợp với H.T.M.H.Đ.N. để triển khai Phương án , gồm có  : Chẩn khám, Xét nghiệm và Điều trị, Trắc nghiệm và Phục hồi chức năng Âm thính Ngôn thanh học, sẽ được khởi đầu vào đầu tháng 12 năm 2015.

2.1 La convention a pour but de soutenir et d'aider H.T.M.H.Đ.N. pour la réalisation d'ensemble du Projet Humanitaire.

A.F.A.A.E.M.S s'engage à coordonner avec H.T.M.H.Đ.N., à déployer le présent Projet  contenant : Diagnostiques, Examens, Explorations fonctionnelles, Traitements et Rééducation, devra commencer au début du mois  de Décembre   2015.

2.2  A.F.A.A.E.M.S sẽ có thể phổ biến giới thiệu về quan hệ đối tác, mục đích của Thỏa ước nầy và những tính thời sự khác nhau, liên hệ với Phương án,, trên những phương tiện thông tin khác nhau của Phương án  thuộc đối nội và đối ngoại.

2.2. A.F A.A.E.M.S., pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente Convention et différentes actualités, relatives au Projet Humanitaire sur ses différents supports de communication internes et externes.

2.3  A.F.AAE.M.S. đảm nhiệm những sự giúp đở nhân đạo, cùng lúc cung cấp máy trợ thính, thiết bị dụng cụ về xét nghiêm, đo lường, cần thiết cho viêc phục hồi chức năng âm thính.

2.3 .A.F.A.A.E.M.S. se charge des aides humanitaires en fournissant les prothèses auditives, des matériaux d'examens auditifs, et des matériaux nécessaires pour la rééducation d'audiophonologie.

2.4  Thực hiện và thành lập một nhóm làm việc  trong tinh thần tình nguyện gồm , các chuyên gia về âm thính ngôn thanh, chuyên viên kỹ thuật về máy trợ thính..., để thực hành Phương án nhân đạo.

2.4 A.F.A.A.E.M.S. se charge de réaliser et de former un groupe de travail en esprit de volontariat comprenant des spécialistes d'audiophonologie et des techniciens d'audioprothèses, pour pratiquer le Projet Humanitaire.

2.5 A.F.A.A.E.M.S  đề cử giảng huấn chuyên về Âm thính Ngôn thanh học T.M.H.để tổ chức  những  việc đào tạo và bổ túc thêm kiến thức cho các Sinh viên Y khoa định hướng T.M.H., Y, và Bác sĩ T.M.H.

2.5  A.F.A.A.E.M.S. propose les enseignants spécialistes d'Audiophonologie O.R.L. pour organiser les formations complémentaires aux étudiants orientés vers l' O.R.L., Médecins et médecins O.R.L.

2.6  A.F.A.A.E.M.S.  được xác định về Thỏa ước chánh đáng, rằng, trách nhiệm của A.F.A.A.E.M.S., thì giới hạn với việc hổ trợ mang đến cho H.T.M.H.Đ.N. trong những điều kiện được định rõ trong điều khoản hiện tại. Vì thế, H.T.M..H.Đ.N. vẫn tồn giữ hoàn toàn trách nhiệm về sự thực hiện Phương án nhân đạo, cùng với, trong triển vọng nầy, về sự liên hệ duy trì với tất cả nguồn cung cấp, người tham gia hay tất cả thành phần thứ Ba tham gia khác trong phạm vi nầy.

2.6 A.F.A.A.E.M.S, il est précisé dans la Convention expresse, que la responsabilité de A.F.A.A.E.M.S. est limitée au soutien apporté à H.T.M.H.Đ.N.  dans les conditions définies au présent article.

H.T.M.H.Đ.N. conserve en conséquence l'entière responsabilité de la réalisation du Projet ainsi que, dans cette perspective de la relation entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers intervenant dans ce cadre.

ĐIỀU KHOẢN 3  ARTICLE 3

Các giao ước của H.T.M.H. Đ.N.

Engagements de H.T.M.H.Đ.N.

3.1 H.T.M.H.Đ.N., cam kết cung cấp cho A.F.A.A.E.M.S., tất cả tài liệu hay văn kiện, chứng minh sự sử dụng về sự khuyến khích giúp đỡ H.T.M.H.Đ.N., chủ đề của điều khoảng 2.1, đúng như chủ đề của Phương án nhân đạo, đã diễn tả nơi phía trên  (những tài liệu về liên lạc trao đổi, tổng kê thuộc về Phương án hay những hoạt động dẫn dắt, báo cáo về sự thực thi thuộc liên hệ), trong 12 tháng kế tiếp sau khi khởi đầu.

3.1 H.T.M.H.D.N. s'engage à fournir à A.F.A.A.E.M.S. tout document prouvant l'utilisation de son soutien à H.T.M.H.Đ.N., objet de l'article 2.1, conformément à l'objet du Projet humanitaire décrit ci dessus (document de communication, bilan du projet ou de l'opération menée, rapport d'activité de l'exercice concerné), dans 12 mois suivant le commencement.

3.2  H.T.M.H.Đ.N. cam kết về việc thể hiện trạng thái ủng hộ A.F.A.A.E.M.S.  trong tất cả những tác phẩm xuất bản hay trên tất cả các phương tiện truyền tin, hay trong những cuộc hội thảo, hội họp, các hội thảo chuyên đề, có liên hệ với Phương án.

3.2  H.T.M.H.Đ.N., s'engage à faire état de soutien de A.F.A.A.E.M.S. dans toutes publications ou sur tous les supports de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en relation avec le Projet.

3.3  H.T.M.H.Đ.N., cam kết đặt biểu hiệu A.F.A.A.E.M.S. lên trên tất cả tài liệu thuộc vật chất và phi vật chất, liên hệ với Phương án, nhứt là trên điểm mạng của  A.F.A.A.E.M.S. và trên sách báo hướng dẫn trong khuôn khổ của Phương án.

3.3  H.T.M.H.Đ.N. s'engage à apposer le logo de A.F.A.A.E.M.S., sur tous les documents matériels et immatériels liés au Projet, notamment sur le site internet (website) de A.F.A.A.E.M.S. et les guides réalisés sur les magazines, journaux dans le cadre du Projet.

3.4  H.T.M.H.Đ.N. cử người phụ trách việc liên lạc và phối hợp với A.F.A.A.E.M.S. trong suốt thời gian diễn ra Phương án nhân đạo.

3.4. H.T.M.H.Đ.N. se désigne représentant qui s'occupe de la communication et de la  collaboration avec A.F.A.A.E.M.S. dans toute la durée du Projet humanitaire.

3.5  H.T.M. H.Đ.N. truyền tin, thông tin cho gia đình, cô nhi viện có trẻ em khiếm thính, để thực hiên việc tổ chức và chỉnh đốn những việc chẩn khám, đăt máy trợ thính, dành cho một số trẻ em khiếm thính mồ côi hay không đủ khả năng tài chánh, nếu tình trạng khiếm thính cho phép.

3.5  H.T.M.H.Đ.N.  communique des informations aux familles et orphelinats où résident des enfants déficients auditifs, pour organiser et préparer les examens, pour la réalisation d'appareillages de prothèses auditives réservés aux enfants déficients auditifs, orphelins, ou enfants sans ressources matérielles, si son état de déficience le permet.

3.6  H.T.M.H.Đ.N. , triển khai các tài liệu giới thiệu Phương án, tại địa điểm tổ chức khám chữa bịnh.

3.6  H.T.M.H.Đ.N. déploie des documents présentant le Projet, à l'endroit où se pratiquent les examens audiométriques des enfants déficients auditifs.

3.7  H.T.M.H.Đ.N. , chuẩn bị địa điểm cho Phương án, báo cáo các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3.7. H.T.M.H.Đ.N. qui dispose du lieu pour exécuter le Projet, transmettra  le rapport aux organismes fonctionnels de Đà Nẵng ville, selon les règlements du droit du Viêt Nam.

3.8  H.T.M.H.Đ.N. ,Thực hiện tổng kết về việc ước lượng Phương án, báo cáo các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng sau mỗi đợt công tác, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3.8  H.T.M.H.Đ.N. qui s’exécute du bilan d'évaluation du Projet, transmettra le rapport aux organismes fonctionnels de Đà Nẵng ville, à l’issue de chaque tâche effectuée, selon les règlements du droit  du Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN 4  ARTICLE 4

Thời hạn của Thỏa ước Cộng tác.

Durée de la Convention de Collaboration.

   Thỏa ước Cộng tác nầy được quyết định cho khoảng thời gian là sáu mươi  (60) tháng, kể từ ngày ký. Tuy nhiên, trong giả định mà nơi đây, vì một lý do hay nguyên nhân nào đó, Phương án nhân đạo không thể đạt đến được theo thời điểm nầy, Thỏa ước Công tác sẽ có thể, với một thỏa thuận giữa Hai Bên, được gia hạn hay ngừng theo thể thức văn bản sửa đổi, trong những điều kiện được xác định với điều khoảng 5.2 tiếp sau đây.

   La présente Convention de Collaboration est conclue pour une durée de soixante (60) mois, à compter de la date de signature. Toutefois, dans l'hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le Projet humanitaire n'aurait pu aboutir à cette date, la présente Convention pourra, d'un commun accort entre les Parties, être prorogée par voie d'avenant, dans les conditions ci-après définies à l'article 5.2.

ĐIỀU KHOẢN 5  ARTICLE 5

Sự hủy bỏ - Sự xem xét lại

Resiliation – Révision

5.1  Trong trường hợp không thực hiên hay vi phạm bởi một trong Hai Bên của một trong những khuynh hướng nào đó của Thỏa ước, Thỏa ước nầy sẽ có thể được hủy bỏ đơn phương và  Bên thứ hai có toàn quyền, (30) ba mươi ngày, sau khi gới một thư bảo đảm. Ngoài ra Thỏa ước nầy sẽ được tự động hủy bỏ.

5.1  En cas d'inexécution ou de violation, par l'une des Parties des dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement, et de plein droit par l'autre Partie (30) trente jours, après l'envoi d'une lettre recommandée. La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement.

5.2  Thỏa ước nầy có thể được hủy bỏ trong mọi lúc, với sự yêu cầu của một trong Hai Bên. Tất cả sự xem xét lại về Thỏa ước nầy, phải thể hiện với một phần sửa đổi, ký tên bởi Hai Bên.

5.2  La présente convention pourra être révisée ou résiliée à tout moment à la demande de l’une des deux parties. Toute révision ou résiliation de le présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des deux parties.

5.3   Trong trường hợp về tranh chấp liên quan đến Thỏa ước nầy, Hai Bên sẽ chủ động về những thương lượng và hòa giải để giải quyết các tranh chấp trong tinh thần hợp tác.

5.3  En cas de conflit en rapport à la présente Convention, les deux Parties réagissent à leurs propres grés, aux discussions et à la réconciliation, pour traiter ce conflit dans l'esprit de collaboration.

Thỏa ước Cộng tác nầy gồm có 05 trang. và được chép ra làm 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi Bên giữ 2 bản để làm căn cứ pháp lý.

La présente Convention de Collaboration compote 5 pages, et est produite en 4 exemplaires, chaque Parties garde deux exemplaires pour faire valoir ce que de droit.

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 09  năm 2015

Paris  le 02 Septembre 2015